Huỳnh Phúc Thành

Hãy bắt đầu làm những việc cần thiết, sau đó làm những việc bạn có thể
Và tự nhiên bạn có thể làm những điều không thể ! "


~ made with and